ประวัติความเป็นมา HS7AJ

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยมีสำนักงาน ณ บ้านเลขที่ 586 หมู่5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อ

1.เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสามัคคีและมิตรภาพ

3.สนับสนุนให้เกิดการฝึฝนและพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิกและประชาชน

4.สนับสนุนให้สมาชิกได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเป็นข่ายสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ

5.ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการสื่อสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

6.เผยแพร่ชื่อเสียงของกิจการวิทยุสมัครเล่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

7ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง และขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

8.ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด เพื่อหารายได้แอบแฝงผลประโยชน์อื่นใด

9.ไม่สนับสนุนกิจกรรมการพนันใดๆ ที่ผิดกฎหมาย