คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.นายพิชิต   ปริยกุล                                  นายกสมาคม

2.นายบุญน้อม  จินดานุ                              อุปนายกฝ่ายวางแผน

3.นายสมพงษ์   โพธิ์สง่า                             อุปนายกฝ่ายบริหาร

4.นายสุทิน   เพชรประดับ                            อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ

5.นายจักรพล   อินทร์สาหร่าย                       เลขานุการ

6.นายทวิช   พิทักษ์ปิยะวรรณ                       ผู้ช่วยเลขานุการ

7.นายอำไพ   พูลน้อย                                 เหรัญญิก